Informace vinařům k novele vinařského zákona – změny v systému odvodů do Vinařského fondu

Vážení vinaři, dne 1.9. 2011 nabyla účinnosti novela č. 256/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství (dále jen „zákon“). Tato novela mimo jiné zavádí některá nová pravidla pro odvodovou povinnost do Vinařského fondu za víno poprvé uvedené do oběhu. Zcela nově je definován pojem „víno poprvé uvedené do oběhu“ a splatnost odvodu za víno.

V § 3 zákona, který vymezuje základní pojmy zákona, je uvedeno: Pro účely tohoto zákona se dále rozumí: víny poprvé uvedenými do oběhu pro účely odvodu do Vinařského fondu vína výrobce uvedená v prohlášení o produkci, jejichž množství je sníženo o 10 % technologických ztrát.
Výše odvodu za víno poprvé uvedené do oběhu (0,50 Kč každého litru všech druhů vín vyrobených na území ČR) zůstává zachována. Stejně tak se stále odvodová povinnost nevztahuje na ty výrobce, kteří uvedou v kalendářním roce do oběhu víno v množství menším než 1.000 litrů.

Ustanovení § 35 odst. 2 zákona zcela nově definuje splatnost odvodů do Vinařského fondu, a to takto:

U odvodů podle odst. 1 písm. a), tj. za víno poprvé uvedené do oběhu, je dnem splatnosti dvacátý pátý den měsíce po skončení čtvrtletí. Základem pro stanovení výše odvodu za víno poprvé uvedené do oběhu za příslušný kalendářní rok je objem vyrobeného vína celkem vykázaný v Prohlášení o produkci podle § 29 odst. 2 ke dni 31. 12. předchozího kalendářního roku. Odvod za víno se provede na účet Fondu čtvrtletně ve výši jedné čtvrtiny. V případě, že výrobce uvedl v roce, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém má odvodovou povinnost, do oběhu méně jak 20.000 litrů vína, provede se odvod jednorázově; dnem splatnosti je 25.1. následujícího kalendářního roku.

Podle přechodných ustanovení novely zákona výrobce odvede do 25.1.2012 do Vinařského fondu odvod ve výši 0.50 Kč z každého litru vína vyrobeného na území ČR, z něhož dosud nebyl odvod do tohoto fondu proveden, s výjimkou vín vyrobených z hroznů révy vinné sklizených v roce 2011. Pro účely odvodu do Fondu se z množství vína, které tvoří základ odvodu podle tohoto odstavce, odečtou technologické ztráty ve výši 10 %.

Z novely tedy vyplývá:

Nadále se pro odvodovou povinnost bude vycházet pouze z množství vína uvedeného v prohlášení o produkci.

Pro odvody v letošním roce platí:

odvody za III. čtvrtletí splatné dne 25.10.2011 odvede výrobce vína odvod výši 1/4 objemu vyrobeného vína vykázaného v Prohlášení o produkci za kalendářní rok 2010 sníženého o 10 % technologických ztrát. Odvod za IV. čtvrtletí letošního roku splatný do 25.1.2012 se odvede stejně jako za III. čtvrtletí a podle přechodných ustanovení novely se doplatí ty odvody, které ještě nebyly Fondu v minulých letech uhrazeny.

Pro odvody počínaje rokem 2012 platí:

pro o výši odvodů bude rozhodný objem vyrobeného vína vykázaného v Prohlášení o produkci za rok 2011 snížený o 10 % technologických ztrát. Novela zachovává čtvrtletní splatnost odvodů s tím, že v každém čtvrtletí se zaplatí odvod ve výši ¼ vykázaného objemu vína. Stejný princip se bude uplatňovat vždy pro další rok. Výrobci, kteří vykázali v prohlášení za předcházející rok více jak 1.000 litrů a méně jak 20.000 litrů vína, zaplatí odvod podle vykázané výše jednorázově k 25.1. následujícího roku.

Povinnost vypočítat výši odvodu a sdělit Fondu na výkazu jeho výši a rozhodné údaje zůstává nadále zachována.

Odvodová povinnost do Vinařského fondu z plochy vinic zůstává beze změny.


V případě doplňujících dotazů pište na info@vinarskyfond.cz nebo volejte na 541 652 473-4.
Kontaktní osoby: Ing. Ctibor Dolanský, Ing. Nikol Kaštanová.

S pozdravem za Vinařský fond
Ing. Jaroslav Machovec
ředitel

{soubory files_aktuality_2221}

Soubory ke stažení

doc, 226816

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína