Zákon o vinohradnictví a vinařství - komentář

Pro případné zájemce z řad vinařů a obchodníků s vínem zasíláme informaci o nové knize. Komentář zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů směřuje na výklad podmínek provozování vinohradnictví a vinařství v České republice, a to včetně zapracování výkladu posledně přijaté novely v podobě zákona č. 256/2011 Sb., která zapracovává do předpisu poslední reformu společného trhu s vínem v Evropské unii.

Výklad je rozdělen do čtyř základních bloků. První část je věnována předmětu právní úpravy, vymezení vztahu k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vymezení základních pojmů. Druhá část se koncentruje na vinohradnictví včetně problematiky stanovených pěstitelských oblastí, hektarového výnosu a správy produkčního potenciálu. Třetí část komentuje vinařství se zaměřením na obecné povinnosti výrobců, povolené enologické postupy a označování produktu včetně požadavků na ně kladených. Čtvrtá část se zaměřuje na zatřídění produktu, dozor a odpovědnost včetně sankcí, Registr a Vinařský fond.

Komentář sleduje nejenom právní úpravu české normy včetně prováděcích předpisů, ale především evropskou legislativu, na kterou zákon o vinohradnictví a vinařství ve velkém rozsahu odkazuje. Došlo tak k zapracování veškerých klíčových nařízení Evropské unie, počínaje nařízením Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), přes klíčová nařízení týkající se označování produktů a povolených enologických postupů [nařízení Komise (ES) č. 606/2009 a č. 607/2009] až po posledně přijatá nařízení Komise, jako např. nařízení Komise (EU) č. 53/2011 ze dne 21. ledna 2011 či nařízení Komise (ES) č. 670/2011 ze dne 12. července 2011, týkající se nových pravidel pro CHZO, CHOP a tradičních výrazů.Jednotlivá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství jsou tudíž komentována s důrazem na existenci přímo aplikovatelných nařízení Evropské unie, a to včetně zakomponování jejich obsahu do výkladu.

>>> Možnost objednávky na webu vydavatele zde

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína