Zásady ochrany osobních údajů

Vinařský fond si uvědomuje důležitost zajištění ochrany osobních údajů fyzických osob, jak je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dalšími právními předpisy.

Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů (dále je „Zásady“) Vás Vinařský fond (dále též i „VF“) informuje o podmínkách zpracování Vašich osobních údajů, o souvisejících činnostech zpracování a o zásadách ochrany Vašeho soukromí.

Informace o správci osobních údajů:

Vinařský fond
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČ: 71233717
Datová schránka: 6tnj224
Email: info@vinarskyfond.cz

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Ing. Ctibor Dolanský
Adresa: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Email: dolansky@vinarskyfond.cz

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vinařský fond v souladu s ustanovením 31 odst. 4 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství a o dalších významných skutečnostech souvisejících s vinohradnictvím a vinařstvím.

Vinařský fond informuje laickou i odbornou veřejnost o vinohradnictví a vinařství a o dalších významných skutečnostech souvisejících s vinohradnictvím a vinařstvím prostřednictvím e-mailových sdělení, newsletterů a tištěných materiálů.

Vinařský fond dále informuje laickou i odbornou veřejnost, zejména zájemce o vinařskou turistiku o možnostech a službách, které výrobci vína nabízejí svým stávajícím i potenciálním zákazníkům.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Vinařský fond [čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR].

Jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaké účely?
 1. Informování laické i odborné veřejnosti

  Vinařský fond v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství a o dalších významných skutečnostech souvisejících s vinohradnictvím a vinařstvím.

  Vinařský fond informuje laickou i odbornou veřejnost o vinohradnictví a vinařství a o dalších významných skutečnostech souvisejících s vinohradnictvím a vinařstvím prostřednictvím e-mailových sdělení, newsletterů a tištěných materiálů.

  Odhlášení z odběru elektronicky zasílaných aktualit a newsletterů je možné provést prostřednictvím odkazu Odhlásit z odběru, který je součástí zasílaných aktualit a newsletterů.

  Vinařský fond dále informuje laickou i odbornou veřejnost, zejména zájemce o vinařskou turistiku o možnostech a službách, které výrobci vína nabízejí svým stávajícím i potenciálním zákazníkům.

  Pro tyto účely Vinařský fond může zpracovávat následující kategorie údajů: jméno a příjmení, titul, kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy, kontaktní adresy, případně i telefonního čísla.

  Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Vinařský fond [čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR].

 2. Vedení uživatelského účtu

  Vinařský fond dále na základě Vašeho souhlasu zpracovává osobní údaje pro účely vedení Vašeho uživatelského účtu na stránkách www.vinazmoravyvinazcech.cz

  Uživatelský účet registrovanému uživateli umožňuje plánovat výlety za vínem, mít přehled o oblíbených vinařích a místech a provádět další činnosti v rozsahu funkcionality umožněné uživatelským účtem.

  Za tímto účelem mohou být zpracovávány následující osobní údaje: jméno, příjmení, přezdívka, e-mailová adresa, heslo, údaje o aktivitách provedených s využitím uživatelského účtu, případně další údaje, které dobrovolně uvedete v rámci Vašeho uživatelského účtu.  

  Pokud pro přihlášení do zákaznického účtu využijete sociální síť Facebook nebo službu Google, umožníte VF také přístup k Vašemu jménu, avataru a e-mailové adrese.

  Osobní údaje zpracováváme pro účely vedení uživatelského účtu na základě Vašeho souhlasu získaného v rámci procesu registrace. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Souhlas je možné kdykoliv odvolat zprávou zaslanou na některou z emailových adres VF nebo pověřence pro ochranu osobních údajů uvedených výše, případně datovou zprávou zaslanou do datové schránky VF.

  Uživatelský účet není určen pro osoby mladší 15 let

Kdo má k Vašim údajům přístup?

Přijímáme taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům, či k jejich jinému zneužití. Jak zaměstnanci VF, tak ostatní subjekty, které se podílí na zpracování Vašich osobních údajů, jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít údaje k jiným účelům, než ke kterým nám byly zpřístupněny.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

 • subjekty, které zajišťují pro VF technický provoz webu, případně další služby spočívající v rozesílání newsletterů, tištěných informačních materiálů a marketingové komunikaci,
 • Národní vinařské centrum, o.p.s., které se podílí na obsahové náplni webu a zajišťuje další smluvní služby pro VF.
Jaké jsou další okolnosti zpracování Vašich osobních údajů?

Při zpracování Vašich osobních údajů neprovádíme automatizované individuální rozhodování.

Osobní údaje zpracováváme vždy pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, a to zákonnými prostředky a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování.

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely aktualit a newsletterů ukončíme, pokud se z odběru odhlásíte nebo nás o to požádáte.

V případě uživatelů registrovaných do uživatelského účtu jsou osobní údaje uchovávány po celou dobu platnosti registrace.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Za podmínek stanovených v právních předpisech, má každý subjekt údajů právo:

 • získat potvrzení o (ne)zpracovávání svých osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se ho týkají a které správce zpracovává;
 • na opravu nebo doplnění jeho osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • na výmaz nebo omezení zpracovávání jeho osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají;
 • právo na přenesení jeho osobních údajů k jinému správci.

S dotazy a žádostmi, které se týkají všech záležitostí spojených se zpracováním Vašich osobních údajů, se můžete obracet na VF nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodní části těchto Zásad.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 665 111
https://www.uoou.cz

Další skutečnosti

Vinařský fond může uvádět informace o zpracování osobních údajů i v dalších dokumentech nad rámec těchto Zásad.

Vinařský fond může tyto Zásady průběžně aktualizovat. Přečtěte si, prosím, čas od času toto Zásady, abyste zjistili, zda byly provedeny nějaké změny ve způsobu, jakým Vaše osobní údaje používáme.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1. 1. 2021.

Vinařský fond

Cookies