Výběrové řízení SZPI na místo inspektora

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada na Oddělení kontroly vína II, Odbor kontroly vína, Inspektorát v Brně, Státní zemědělské a potravinářské inspekce – Inspektor

V Brně dne: 27. 6. 2018

Č. j.: SZPI/AE956-2/2018

Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce

jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014, o státní službě, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada na Oddělení kontroly vína II, Odbor kontroly vína, Inspektorát v Brně, Státní zemědělské a potravinářské inspekce – Inspektor.

Profil služebního místa

Informace o služebním místě:

 • služební úvazek: 1,0
 • služební poměr na dobu neurčitou (po složení úřednické zkoušky)
 • předpokládaný nástup: 1. 9. 2018
 • místo výkonu služby: Běhounská 10, Brno
 • zařazení podle Přílohy č. 1 zákona o státní službě do 11. platové třídy

Stručný popis činnosti:

 • zajišťování kontrolní činnosti dle příslušných právních předpisůse zaměřením na výrobu, zpracování a uvádění do oběhu vína
 • vlastní výkon kontrolní činnosti v JMK kraji – Mikulovská, Znojemská a Velkopavlovická vinařská podoblast
 • zpracování dokumentace z provedené kontrolní činnosti a její ukládání do vnitřního informačního systému, příprava podkladů k správnímu řízení

Pracovní podmínky a benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • zdravotní volno (sick days)
 • příspěvek z FKSP
 • prostor pro další vzdělávání a odborný růst

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit uchazeč, který:

 1. 1)splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je plně svéprávný,
 • je bezúhonný,
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

 

 1. 2)splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě služebním předpisem - Služební předpis č. 4/2015, kterým ústřední ředitel SZPI jako služební orgán stanoví další požadavky pro služební místa ve služebním úřadu Státní zemědělské a potravinářské inspekce, kterými jsou pro služební místa rada/odborný rada (inspektor):
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti technologie potravin, potravinářské a biochemické technologie, zemědělství, veterinární péče, hygieny, stravovacích služeb, chemie, přírodních věd, lékařství, veřejného zdraví, hotelnictví a veřejné správy,
 • vlastnictví zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství.

Výběrového řízení se může zúčastnit státní zaměstnanec i osoba jiná. Státní zaměstnanec podá v souladu s § 24 odst. 3 zákona o státní službě „žádost o zařazení na služební místo.“ Osoba jiná podá v souladu s § 24 odst. 4 zákona o státní službě žádost o přijetí do služebního poměru“, jejíž součástí bude též žádost o zařazení na služební místo.

K žádosti uchazeč přiloží příslušné listiny dokazující splnění předpokladů výše uvedených:

 • požadavek státního občanství a věku dokládá uchazeč předložením průkazu totožnosti nebo osvědčením o státním občanství (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě); žadatel, který není státním občanem České republiky, musí certifikovanou zkouškou prokázat znalost českého jazyka způsobem uvedeným v § 25 odst. 2 zákona, čestné prohlášení o občanství je součástí žádosti,
 • písemné čestné prohlášení o svéprávnosti (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě), které je součástí žádosti,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě),
 • originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě) nebo čestné prohlášení, které je součástí žádosti,
 • písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti, které je součásti žádosti
 • originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího odborné zaměření vzdělání dle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě (nejčastěji stejný doklad jako doklad o dosaženém vzdělání) nebo čestné prohlášení, které je součástí žádosti,
 • písemné čestné prohlášení o vlastnictví zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství (dle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě, které je součástí žádosti.

V souladu s § 26 odst. 2 zákona o státní službě může uchazeč požadavek státního občanství a požadovaného vzdělání doložit při podání žádosti čestným prohlášením. V takovém případě příslušné listiny musí předložit následně nejpozději však v den konání pohovoru.

K žádosti a příslušným listinám uchazeč dále doloží:

 • strukturovaný profesní životopis
 • motivační dopis

Posuzovány budou žádosti, které uchazeči zašlou v českém jazyce v  termínu do 11. 7. 2018 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na podatelnu Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Květná 15, 603 00 Brno nebo doručí osobně na podatelnu na adresu Květná 15, 603 00 Brno. Žádost lze podat rovněž v  elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (epodatelna szpi.gov.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky je avraiqg). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost o zařazení na volné služební místo včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Inspektor, oddělení OK víno II, Inspektorát v Brně“ a musí obsahovat kontaktní údaje odesílatele.

Bližší informace poskytne:

Olga Stříbrná
tel.: 542 426 725, mobil: 731 509 288

email: olga.stribrna@szpi.gov.cz

Přílohy:

 • Žádost o přijetí do služebního poměru

Inzerát včetně přílohy naleznete na: http://www.szpi.gov.cz/clanek/volna-mista-szpi-inspektorat-v-brne-prijme-inspektora-inspektorku-na-oddeleni-kontroly-vina.aspx.

 

 

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína