Zatřiďování vín v Komisi SZPI po 1. 9. 2011

SZPI, www.szpi.gov.cz

Vážení vinaři, dne 1. září 2011 vstoupil v účinnost zákon č. 256/2011 Sb. ze dne 20. července 2011, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Mimo jiných změn byl nově upraven i § 26 tohoto zákona, který se zabývá zatřiďováním vína. Zatřídění vína i nadále podléhají vína kategorií jakostní víno, jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumivé víno stanovené oblasti, aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti, pěstitelský sekt, jakostní perlivé víno a jakostní likérové víno.

Zásadní změnou oproti praxi z minulých let je, že si výrobce vína provede odběry vzorků vín určených k zatřídění sám. Nebude tak již nutná asistence pracovníků SZPI a veškerou zodpovědnost za kontrolu správnosti a úplnosti údajů uvedených na podávané žádosti o zatřídění vína a reprezentativnost odebraných vzorků vín tak ponese pouze výrobce. Aby nedocházelo k možným zamítnutím přijetí vzorků vín k zatřídění do Komise SZPI při Inspektorátu v Brně, případně se předešlo problémům při uvádění již zatříděných vín do oběhu, je nutno věnovat pozornost následujícím bodům:

1. PODÁNÍ ŽÁDOSTI

V současné době je možno podat žádost o zatřídění vína SZPI inspektorátu v Brně dvěma způsoby.

Prvním z nich je elektronické podání žádosti přes portál eAGRI vyplněním příslušného formuláře. Tento způsob je pro obě strany výhodnější, data z elektronicky podané žádosti jsou on-line přenesena jak do databáze Komise SZPI tak i do výrobcem zvolené laboratoře (viz bod 3 – rozbor) v reálném čase. Podmínkou je pouze přístup k internetu a bezplatné zřízení přístupových práv k tomuto portálu. Z něj je následně možno provádět i další související činnosti (podávat hlášení o sklizni, produkci, zásobách, zvyšování přirozeného obsahu alkoholu, apod.).

Druhou možností je ruční vyplnění originálu žádosti umožňujícího jeho strojové zpracování. Tyto formuláře jsou momentálně dostupné pouze na pracovišti Komise SZPI (Běhounská 10, Brno). Je možno si tyto formuláře vyzvednout s předstihem a vyplnit je předem (nutno postupovat dle návodu, pro vyplnění použít pouze modrou barvu a uvedené zkratky, znaky psát dle vzoru), případně žádost vyplnit až při předání analyzovaných vzorků pracovníkům Komise. Samozřejmě je možno využít i kolegiální výpomoci mezi jednotlivými vinaři.

V každém případě je nutno věnovat zvýšenou pozornost úplnému a hlavně správnému vyplnění podávané žádosti o zatřídění pro každou jednotlivou šarži vína, neboť tomu, kdo v žádosti uvede nepravdivé údaje, může být ve správním řízení uložena pokuta do výše až 3 000 000 Kč.

K podávané žádosti je výrobce povinen přiložit výsledky rozborů jednotlivých výrobních šarží vín, o jejichž zatřídění žádá (viz bod 3 – rozbor).

Výrobce je dále povinen přiložit doklad o zaplacení správního poplatku (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích). V současné době tento poplatek činí 300 Kč za každých započatých 10 000 litrů jednotlivé šarže k zatřídění předkládaného vína. Od tohoto poplatku je v současné době osvobozeno prvních 8 šarží vín předkládaných k zatřídění jedním výrobcem v rámci kalendářního roku, pokud je jejich velikost menší než 10 000 litrů (pro každou šarži). Jedná-li se však o šarži vína, u níž již bylo jednou rozhodnuto o jejím sestupnění či vyřazení, nelze od poplatku, který v tomto případě představuje 500 Kč za každých započatých 10 000 litrů jednotlivé šarže vína, upustit. Poplatek v příslušné výši může výrobce uhradit formou kolkových známek nebo bezhotovostním převodem na účet SZPI.
Výrobce dále spolu s výše uvedenými dokumenty doručí Komisi SZPI pro každou šarži k zatřídění předkládaných vín 2 ze 3 dílčích podvzorků těchto vín (podvzorky B a C – viz bod 2 – odběr vzorků vín).

2. ODBĚR VZORKŮ VÍN

Před podáním žádosti o zatřídění vína výrobce provede odběr vzorků jednotlivých šarží vín předkládaných k zatřídění.

Každý vzorek sestává z 3 dílčích podvzorků a musí být reprezentativní pro celou k zatřídění předkládanou šarži vína. U jediné výrobní šarže vína, která je skladována ve více zásobních nádobách, musí být věnována odběru reprezentativního vzorku zvýšená pozornost a to zejména v případě, že tato jediná šarže vína vznikala v těchto několika nádobách odděleně, případně byla odděleně školena. Při odběru reprezentativního vzorku vína ze zásobních nádob je toto možno učinit po zhomogenizování celého objemu vína v takovéto nádobě odběrem pomocí technického zařízení (např. vzorkovacího kohoutu). Není-li možno celý objem promísit, může se použít tzv. vrstvený odběr (odběr dílčích vzorků stejného množství a objemu z horní vrstvy v jedné desetině celkové výšky pod hladinou, ze střední vrstvy a ze spodní vrstvy v jedné desetině celkové výšky nad dnem). Způsob odběru reprezentativního vzorku vína pro každou jednotlivou šarži předkládanou k zatřídění je sice plně v kompetenci výrobce, je však nutno si uvědomit, že je za jeho shodnost s celým objemem jednotlivé šarže odpovědný, a že SZPI tak na něj bude v době zatřídění i následného uvádění do oběhu pohlížet.

Každá k zatřídění předkládaná šarže vína je doprovázena jejím analytickým rozborem (viz bod 1 – podání žádosti a bod 3 – rozbor) a tato šarže vína pak při jeho uvádění do oběhu musí tomuto původnímu rozboru v rámci povolených odchylek (stanovených prováděcím právním předpisem) s přihlédnutím k chybám metod měření ve znacích skutečný a celkový obsah alkoholu a obsah bezcukerného extraktu odpovídat. Po odběru vzorku pro zatřídění již nelze předmětnou šarži vína scelovat, ani s tímto vínem provádět žádné jiné technologické nebo enologické postupy nebo ošetření (s výjimkou těch, které vyžaduje obvyklá péče o víno).

Dílčí podvzorky se odebírají pro každou jednotlivou šarži v množství:
- podvzorek A (určen pro analytický laboratorní rozbor – viz bod 3 – rozbor) v množství 1 nebo více lahví o celkovém objemu minimálně 1l ,
- podvzorek B (určen pro smyslové hodnocení vína v Komisi SZPI) v množství 1 nebo více lahví o celkovém objemu minimálně 0,5l,
- podvzorek C (určen k uložení u SZPI jako referenční vzorek) v množství 1 nebo více lahví o celkovém objemu minimálně 1l.

3. ROZBOR

Ke každé jednotlivé výrobní šarži vína, o jejíž zatřídění v rámci jím podané žádosti usiluje, musí výrobce na vlastní náklady zajistit rozbor jejího podvzorku A (viz bod 2 – odběr vzorků vín) v akreditované laboratoři (do konce roku 2011 i v inspekcí pověřené laboratoři), a to pouze akreditovanými metodami stanovenými pro rozbory vína platnými právními předpisy. Seznam laboratoří zveřejňuje na svých internetových stránkách ministerstvo zemědělství. Výsledky těchto rozborů výrobce přikládá k podávané žádosti o zatřídění.

4. DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ INFORMACE

K zatřídění v Komisi SZPI mohou být předkládána pouze vína vyrobená z hroznů sklizených na území vinařských oblastí Čechy a Morava (viz v úvodu vyjmenovaný přehled kategorií vín, které zatřídění podléhají), a to na registrovaných vinicích ve viničních tratích, které jsou osázeny odrůdami, z nichž je povoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti (seznam těchto odrůd je uveden v prováděcím právním předpisu, tj. vyhlášce č. 323/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Na konkrétní vinici jednoho registračního čísla, z níž tyto hrozny pochází, nesmí být taktéž překročen povolený hektarový výnos (stanoven na 14 tun/ha). V případě, že je jedna vinice osázena více odrůdami, uplatní se povolený hektarový výnos pro každou odrůdu zvlášť.

Zatřídění vín kategorie jakostní víno s přívlastkem předchází ověření původu, hmotnosti a cukernatosti vinných hroznů pro jejich výrobu; případně odrůdy nebo směsi odrůd nebo napadení ušlechtilou plísní Botrytis cinerea P.

Výrobce zaznamená ve svých evidenčních knihách, které šarže jím vyrobených vín předložil do Komise SZPI k jejich zatřídění a uvede do nich evidenční čísla jakosti přidělená těmto šaržím po jejich zatřídění. Ze svých zásob odepíše odebrané množství vína sloužící jako vzorek pro zatřídění (součet podvzorků A+B+C); konkrétně tento „úbytek“ vína zaznamená v případě odběru vzorku pro zatřídění ze zásobní skladovací nádoby do části evidence vedené dle vzoru uvedeného v příloze č. 33 nebo 33a vyhlášky č. 323/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tzv. „skladové karty“ vedené podle nádob nebo šarží), v případě odběru vzorku pro zatřídění z již finalizovaného (nalahvovaného) vína pak do části evidence vedené dle vzoru uvedeného v příloze č. 32 vyhlášky č. 323/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tzv. „měsíční evidence zásob vína“).

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína