Vinařský fond

Vinařský fond je zřízen zákonem č. 321/2004 Sb. a sídlí v Brně. Fond je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem. Při rozhodování o povinnosti zaplatit odvod podle tohoto zákona nebo o žádostech o poskytnutí podpor z prostředků Fondu, má Fond postavení orgánu veřejné moci.

Vinařský fond Logo

Fond:

  • podporuje marketing vína, prodej produktů a ochranu označování vína podle zeměpisného původu,
  • informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství a o dalších významných skutečnostech souvisejících s vinohradnictvím a vinařstvím,
  • podporuje uchovávání a rozvoj vinohradnictví a vinařství jako významné součásti evropského kulturního dědictví, dále podporuje rozvoj turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství.

Orgány Fondu jsou Rada Fondu, ředitel Fondu a Dozorčí rada Fondu.

www.vinarskyfond.cz