Podmínky registrace

Pečlivě si prostudujte následující podmínky registrace a užívání uživatelského účtu (dále též jen „podmínky“) na internetovém portálu vinazmoravyvinazcech.cz (dále též „portál“).

Registrací potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, porozuměli jejich obsahu, nemáte k nim výhrady a vyslovujete s nimi souhlas; současně se podmínky stávají smluvním ujednáním mezi Vámi a Vinařským fondem, IČO: 71233717, se sídlem: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, datová schránka: 6tnj224, email: info@vinarskyfond.cz (dále jen „VF“).   

Registrace a její ukončení

Registrace na portálu není zpoplatněna. 

Smluvní vztah, na jehož základě jsou využívány služby dostupné v rámci uživatelského účtu na portálu v souladu s podmínkami, trvá po dobu platnosti vaší registrace na portálu.

Svou registraci k uživatelskému účtu můžete kdykoliv zrušit. 

VF může bez dalšího upozornění zrušit registraci uživatelského účtu, pokud se odůvodněně domnívá, že uživatel porušujete tyto podmínky nebo z jiných důležitých důvodů.

Zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů se řídí samostatnými ujednáními obsaženými v „Zásadách ochrany osobních údajů“ dostupných na portálu zde.

Obsah portálu

VF vyvine přiměřené úsilí k tomu, aby informace uvedené na portálu byly vždy aktuální a přesné. VF nicméně pracuje s informacemi, které mu byly poskytnuty, a negarantuje úplnost, přesnost a aktuálnost informací uvedených na portálu. VF nenese žádnou odpovědnost za neúplnost, nepřesnost nebo neaktuálnost informací uvedených na portálu.

Najdete-li na portálu nepřesné nebo neúplné informace, můžete nás kontaktovat. 

VF si vyhrazuje veškerá práva duševního vlastnictví k obsahu portálu. 

Materiály a informace obsažené na portálu mohou být kopírovány, měněny, publikovány nebo jinak distribuovány pouze s předchozím souhlasem VF. VF si vyhrazuje právo provádět změny a úpravy na portálu i bez předchozího upozornění, kdykoli to bude považovat za vhodné. 

Na portálu může být také zobrazena propagace služeb či produktů vinařů či vinařství, případně jiných subjektů.  

VF neposkytuje žádné záruky nebo garance týkající se kvality služeb poskytovaných prostřednictvím uživatelského účtu. VF neodpovídá za jakoukoliv újmu související s přerušením nebo vadným poskytování služeb prostřednictvím uživatelského účtu.  

Závěrečná ustanovení  

Tyto podmínky se řídí právním řadem České republiky. 

Vinařský fond může tyto podmínky průběžně aktualizovat.

Veškeré změny v těchto podmínkách nabydou účinnosti 7 dnů po jejich zveřejnění na portálu. Nebudete-li se změnami souhlasit, máte právo svou registraci zrušit.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1. 1. 2021.

Vinařský fond