Podmínky soutěže „SOUTĚŽ o poukaz na sommelierský kurz“

Podmínky soutěže „SOUTĚŽ o poukaz na sommelierský kurz“(dále jen „pravidla soutěže“)

1. Účel a organizace soutěže

Účelem těchto pravidel soutěže je úplná úprava pravidel soutěže s názvem „SOUTĚŽ o poukaz na sommelierský kurz” (dále jen „soutěž“).

Organizátorem soutěže je Vinařský fond, se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 71233717 (dále jen „organizátor“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) od 13. 12. 2019 7:00 hod do 31. 12. 2019 23:59 hod (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Jak vyhrát

Pod soutěžní příspěvek na Facebookovém profilu Vína z Moravy a vína z Čech https://www.facebook.com/vinazmoravy.vinazcech , kde je umístěno zadání soutěže, vkládejte odpovědi na soutěžní otázku ve formě komentáře. Z odpovědí, které splní podmínky soutěže vylosujeme 1 výherce.

  • 1. Buďte fanouškem naší stránky: https://www.facebook.com/vinazmoravy.vinazcech
  • 2. Na stránce najděte soutěžní příspěvek “Soutěž o poukaz na sommeliersky kurz” a do komentáře napište, jaká kombinace jídla a vína je vaše nejoblíbenější.
  • 3. Zároveň do komentáře označte někoho, s kým nejraději sedíte u dobrého vína (označte pomocí @) nebo komu byste výhru věnovali.

Soutěž končí v ÚTERÝ 31. 12. 2019 v 23:59 hod.

Z odpovědí vylosujeme 1 výherce, který získá 1 poukaz na kurz v celkové hodnotě 2 980 Kč.

4. Výherci, výhry a předání výher

V rámci celé soutěže vyhrává 1 výherce. Soutěž bude ukončena 31. 12. 2019 ve 23:59 hod. Z komentářů, které splní všechny podmínky pro platnou účast v soutěži, vybereme 1 výherce. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“), která v době konání soutěže vstoupí na Facebookový profil Vína z Moravy a vína z Čech a zúčastní se soutěže. Výherci soutěže budou o svojí výhře informováni soukromou zprávou na Facebooku, a to nejpozději do 10ti dnů po ukončení soutěže. Výherce bude touto zprávou vyzvaný, aby organizátorovi zaslal jméno, adresu a telefonní číslo za účelem zaslání výhry. V případě, že výherce nezašle požadované kontaktní údaje do 5 dní ode dne, kdy byl o výhře informován, výhra propadá ve prospěch organizátora, který rozhodne o jejím dalším použití. Výherce nemá nárok na jakoukoliv náhradu. Výhry budou výhercům zaslané nejpozději do 7 dnů poté, co organizátor obdrží požadované kontaktní údaje pro předání výhry. Výhry není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než té, která je určena organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud bude mít pochybnosti v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících, nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

5. Všeobecné podmínky

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem, či se ji výherci nepodařilo doručit do 1 měsíce po jejím prvním odeslání na výhercem uvedenou adresu. Organizátor neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher ani za jejich nedoručení či poškození výher během přepravy. Reklamace vad se na výhry nevztahují.   Organizátor není odpovědný za funkčnost Facebooku. Organizátor neodpovídá za nedoručená oznámení o výhře, nebo doručení tohoto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodů nefunkčnosti elektronické pošty, nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit, nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, a nebo zrušit, či jednostranně kdykoliv změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na Facebooku Vína z Moravy a vína z Čech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

6. Osobní údaje, souhlas soutěžícího

Účastí v soutěži a uvedením osobních údajů vyjadřuje účastník soutěže, aby jeho jméno bylo zveřejněno v případě výhry a v rámci akce na Facebooku a dále, aby organizátor soutěže zpracovával, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované též jako GDPR (General Data Protection Regulation), jemu sdělené osobní údaje v uvedeném rozsahu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi. Účastník má dále všechna práva dle příslušného zákona, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat, nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění, nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Účastí v soutěži každý účastník vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

7. Dodatek

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní facebookový účet, falešný facebookový účet atd.). Případně, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook.