Upozornění na protiprávní označování vín názvy moštových odrůd nebo jejich synonymy

Vážení vinaři, SZPI nám adresovala dopis, ve kterém se na nás obrací z důvodu, informování o zjištěném protiprávním jednání ze strany některých subjektů. Takovéto jednání přitom spočívá v klamavém / zavádějícím označování vín, s ohledem na uvedení názvu moštové odrůdy nebo jejího synonyma, které není možné použít. Níže takovéto jednání uvádí na konkrétních příkladech.

Příklad: Víno s názvem moštové odrůdy Frankovka / Muškát moravský

  • Je běžné, že příjemce (případně jiný subjekt) si přiveze nebo nechá přivést na území České republiky nebalené víno s názvem moštové odrůdy „Frankovka“ nebo „Muškát moravský“, původem ze Slovenské republiky.
  • Již v průvodním dokladu může „klamavě“ figurovat název chráněného označení původu (dále jen „CHOP“) nebo chráněného zeměpisného označení (dále jen „CHZO“), které příjemce automaticky přepíše do oznamovacího formuláře na základě jednoho z požadavků stanovených v § 14a zákona č. 321/2004 Sb. Avšak dle slovenského zákona č. 313/2009 Z. z. (§ 14 a § 15), vína s názvy CHZO nebo CHOP musí být plněna na území, ve kterém proběhla výroba vína (sběr hroznů), tedy Slovenská republika.
  • Dále čl. 50 odst. 3 (resp. odst. 4) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 odkazuje na názvy vybraných moštových odrůd a jejich synonyma, které jsou vymezeny v příloze IV daného nařízení. Tyto názvy jsou tvořeny (případně jsou částečně obsaženy) chráněnými oblastmi původu či zeměpisnými označeními, a proto vína vyrobená a označená názvy moštových odrůd dle přílohy IV daného nařízení musí vždy splňovat požadavky stanovené předpisem daného členského státu anebo specifikací CHOP / CHZO.
  • Vína jsou následně naplněna do lahví a označena etiketou, přičemž v označení nesprávně obsahují, jak názvy CHOP / CHZO, tak i názvy moštových odrůd „Frankovka“ nebo „Muškát moravský“.

To však není možné. Tímto jednáním se subjekt dopouští závažného prohřešku - falšování produktu, neboť se jedná o porušení ustanovení čl. 103 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 (v návaznosti na § 3 odst. 2 písm. a) bodu 3 zákona č. 321/2004 Sb.) Za takové jednání subjektu hrozí podle ustanovení § 39 odst. 7 písm. d) zákona č. 321/2004 Sb. sankce až do výše 50 milionů Kč.

Další příklady:

  • Podobné příklady souvisí s názvy moštových odrůd „Rizling rýnský“, „Dunaj“ nebo „Frankovka modrá“, které lze uvést pouze na vína s CHOP / CHZO, původem ze Slovenské republiky a plněná ve vymezené zeměpisné oblasti.
  • V rámci uvedených příkladů se jedná zejména o moštové odrůdy vymezené výhradně pro Slovenskou republiku.
  • Existují však vína původem z jiných členských států nebo třetích zemí, přičemž pravidla (použití CHOP / CHZO nebo místa plnění) pro označování jsou stanovena v předpisech jednotlivých zemí. Použití názvů moštových odrůd je však možné ověřit přes seznamy povolených moštových odrůd a jejich synonym (viz odkaz níže).

Zároveň si Vám dovoluji uvést postup, na základě kterého by měli příjemci nebaleného vína (resp. ti, kteří takové víno budou označovat) postupovat, aby uvedli na trh správně označené víno.

1) Před nákupem zahraničního vína je nutné ověřit možnost označení výrobku názvem CHOP, CHZO dle předpisu či specifikace (zejména údaj o místu plnění).

    a) Ověřením ve specifikaci zveřejněné na webu:

    b) Ověřením u dodavatele (nebo příslušného kontrolního orgánu daného státu).

2)  Dále je nutné ověřit možnost označit víno názvem moštové odrůdy nebo jejím synonymem.

     a) Ověřením v seznamu moštových odrůd a jejich synonym dle přílohy IV nařízení Komise (EU) 2019/33 [čl. 50 odst. 3 a odst. 4 nařízení Komise (EU) 2019/33], nebo

     b) Pokud název moštové odrůdy není uveden v seznamu (viz výše) tak:

         i)  je nutné ověření seznamu schválených moštových odrůd pro vína EU,

              - https://ec.europa.eu/agriculture/wine/lists_en, [list 8, seznam dle členského státu nebo dle názvu moštové odrůdy], nebo

         ii)  je nutné ověření databáze OIV pro vína ze třetích zemí.

              - http://oiv.int/en/statistiques/recherche?bdd=Cepage  [na levé liště zadat „Varieties“]

3. Následně je možné víno označit názvem moštové odrůdy.

      a) Průvodní doklad musí obsahovat osvědčení o CHOP / CHZO / názvu moštové odrůdy / ročníku sklizně dle čl. 11 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2018/273 (případně dle pravidel pro tuzemské průvodní doklady dle § 11 vyhlášky č. 88/2017 Sb.).

      b) Oznamovací formulář musí být po příjmu nebaleného vína vyplněn mimo jiné s údajem stanoveným dle § 14a zákona č. 321/2004 Sb.

      c) Nakonec se uvedou všechny povinné údaje na etiketě, přepravním obalu, nabídce pro spotřebitele dle platných právních předpisů.

Podrobnější postup označování vinařských produktů názvy moštových odrůd a jejich synonymy, uváděných do oběhu v České republice naleznete v záložce „Víno / Vinařská stanoviska“ na webových stránkách www.szpi.gov.cz.

Soubory ke stažení

Zpráva SZPI
pdf, 297595

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína