Zásady ochrany osobních údajů

Vinařský fond si uvědomuje důležitost zajištění ochrany osobních údajů fyzických osob, jak je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Vinařský fond (dále též i „VF“) zohledňuje GDPR ve vztahu ke zpracování osobních údajů, které VF využívá pro naplnění svého poslání a svých cílů.

Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů (dále je „Zásady“) bychom Vás rádi informovali o podmínkách zpracování Vašich osobních údajů, o souvisejících činnostech zpracování a o zásadách ochrany Vašeho soukromí.

Informace o správci osobních údajů:

Vinařský fond
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČ: 71233717
Datová schránka: 6tnj224
Email: info@vinarskyfond.cz

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Ing. Ctibor Dolanský
Adresa: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Email: dolansky@vinarskyfond.cz

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vinařský fond v souladu s ustanovením 31 odst. 4 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství a o dalších významných skutečnostech souvisejících s vinohradnictvím a vinařstvím.

Vinařský fond informuje laickou i odbornou veřejnost o vinohradnictví a vinařství a o dalších významných skutečnostech souvisejících s vinohradnictvím a vinařstvím prostřednictvím e-mailových sdělení, newsletterů a tištěných materiálů.

Vinařský fond dále informuje laickou i odbornou veřejnost, zejména zájemce o vinařskou turistiku o možnostech a službách, které výrobci vína nabízejí svým stávajícím i potenciálním zákazníkům.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Vinařský fond [čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR].

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Vinařský fond zpracovává zejména osobní údaje získané od subjektů údajů.

Vinařský fond může zpracovávat zejména následující kategorie údajů: jméno a příjmení, titul, kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy, kontaktní adresy, případně i telefonního čísla.

Dále můžeme zpracovávat osobní údaje, které od Vás získáme tím, že využíváte naše digitální/online služby - IP adresa, cookies.

Kdo má k Vašim údajům přístup?

Přijímáme taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům, či k jejich jinému zneužití. Jak zaměstnanci VF, tak ostatní subjekty, které se podílí na zpracování Vašich osobních údajů, jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít údaje k jiným účelům, než ke kterým nám byly zpřístupněny.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

  • subjekty, které zajišťují pro VF technický provoz webu, případně další služby spočívající v rozesílání newsletterů, tištěných informačních materiálů a marketingové komunikaci,
  • Národní vinařské centrum, o.p.s., které se podílí na obsahové náplni webu a zajišťuje další smluvní služby pro VF.
Jaké jsou další okolnosti zpracování Vašich osobních údajů?

Při zpracování Vašich osobních údajů neprovádíme automatizované individuální rozhodování.

Osobní údaje zpracováváme vždy pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, a to zákonnými prostředky a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Za podmínek stanovených v právních předpisech, má každý subjekt údajů právo:

  • získat potvrzení o (ne)zpracovávání svých osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se ho týkají a které správce zpracovává;
  • na opravu nebo doplnění jeho osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • na výmaz nebo omezení zpracovávání jeho osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají;
  • právo na přenesení jeho osobních údajů k jinému správci.

S dotazy a žádostmi, které se týkají všech záležitostí spojených se zpracování Vašich osobních údajů, se můžete obracet na VF nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodní části těchto Zásad.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 665 111
https://www.uoou.cz

Další skutečnosti

Vinařský fond může uvádět informace o zpracování osobních údajů i v dalších dokumentech nad rámec těchto Zásad.

Vinařský fond může tyto Zásady průběžně aktualizovat. Přečtěte si, prosím, čas od času toto Zásady, abyste zjistili, zda byly provedeny nějaké změny ve způsobu, jakým Vaše osobní údaje používáme.

Vinařský fond

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína