Školení IP - informace pro vinaře

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci se Svazem vinařů České republiky a Ekovínem pořádají Školení za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“

V roce 2017 bude organizováno školení ve dvou variantách – jako samotné školení nebo na konferenci VINOENVI v rámci jejího druhého dne – 17. 2. 2017. Školení IP při VINOENVI bude mít částečně odlišný - nadstavbový program (program konference VINOENVI naleznete níže). 

Náplň samotného školení IP v roce 2017

8:00 – 8:40  Zásady při používání přípravků na ochranu rostlin (POR) ve vinicích; interpretace legislativy – např. evidence POR, dobrá praxe, výsledky kontrol a upozornění na možné problémy (I. Martincová, A. Blažková) – 40 min.

8:40 – 8:55  Vysvětlení používání tzv. pomocných látek a POR/hnojiv - na principu podmínek v ekologickém zemědělství (M. Prudil) – 20 min

8:55 - 9:25  Registrace vinic, novela zákona o vinohradnictví a vinařství (R. Gruna) – 30 min

9:25 – 10:00  Výskyt a identifikace reziduí POR v listech a hroznech po určitém časovém období (M. Prudil) – 30 min.

10:00 – 10:10 Přestávka

10:10 – 11:25  Vhodnost POR do systémů IP révy, mísitelnost apod. (dodavatelé POR sdružené v CCPA + fa. Biocont Lab.) – 75 min.

11:25 – 12:10  Vyhodnocení podmínek výskytu chorob a ochrany rostlin v révě v roce 2016 a doporučení pro rok 2017 (P. Ackermann) – 45 min.

12:10 – 12:20 Přestávka

12:20 – 13:10  Využití dusíku ve výživě révy, novinky ve výživě révy (p. Hartl – AT) – 50 min. – 45 min.

13:10 – 14:00  prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. Cesty k dosažení kvalitního vína - vliv zelených prací, ochrany, hnojení a závlahy na změny kvalitativních parametrů a typu vína.

14:00 – 16:00  oběd a vydávání „Osvědčení o absolvování školení“

Termíny a místa školení IP v roce 2017:

Datum místo
17.02.2017 Mikulov zámek – v rámci konference VINOENVI
03.03.2017 Dolní Dunajovice - Dům Dr. Karla Rennera
20.03.2017 Znojmo - Loucký Klášter (galerie U svatých)
10.04.2017 Svatobořice-Mistřín Kulturní dům
24.04.2017 Čejkovice – Kulturní dům, Zemědělská, a.s.
12.05.2017 Velké Bílovice – Kulturní dům, náměstí Osvoboditelů

 

Registrace na školení je možná výhradně přes webovou stránku http://www.skoleniip.cz/index, kde je možno zvolit termín. Místa školení jsou uzpůsobena počtům žadatelů a prosím, pokud je to jen možné, vybrat si své spádové místo. V rámci konání školení je zajištěno jednoduché občerstvení formou vody, kávy, čaje a obědu.

Vlastní postup registrace je uveden na webové stránce. Přihlašovací systém automaticky generuje potvrzovací mail a fakturu na částku 1000,- Kč včetně DPH, kterou je nutno uhradit nejpozději do termínu konání školení. Bez zaplacení faktury nebude ÚKZÚZ vydáno „Osvědčení o absolvování školení“.

Kopii potvrzení o absolvování školení žadatel zašle na SZIF nejpozději do 30. září 2017.

V případě že je žadatelem právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, pak může účastí na školení pověřit pracovníka daného žadatele. Pověřený pracovník je povinen prokázat pověření k absolvování školení za žadatele za účelem vystavení certifikátu o absolvování školení, a aby bylo možné podmínku považovat za splněnou.

Pokud je účastník školení zaměstnancem více žadatelů (právnických osob nebo fyzických osob podnikajících) může absolvovat školení za více žadatelů. V takovém případě je nezbytně nutné, aby tato osoba měla od všech žadatelů, za které se školení účastní, zmocnění k absolvování školení jejich jménem, byla za každého z žadatelů na příslušné školení přihlášena a uhradila za všechny žadatele příslušné poplatky, pokud jsou organizátorem školení vyžadovány. Po absolvování školení mu bude vystaven certifikát o absolvování školení pro všechny žadatele, vůči kterým se prokázal pověřením k absolvování školení.

Prosíme Vás zdvořile o dodržení časového harmonogramu a začátku školeni včetně rezervy na prezenci.

Program konference VINOENVI 2017:

Čtvrtek 16.2.2017; 9.00 hod

Čas Téma Lektor
9.00 zahájení  
9.15 – 10.45 Obchod  a marketing – speciální vína  (bio, etc.)

Mag. R. Vogler, Vinařská škola Krems, Rakousko

B. Trojak

Ing. Jitka Veselá, ústav managementu, VUT, Brno

10.45 – 11.00 Přestávka
11.00 – 12.00 Využití mikroorganismů pro mobilizaci těžko dostupných živin F. Bucaille, Gaiago, Francie

Využití mikroorganismů pro mobilizaci těžko dostupných živin - výsledky pokusů z moravských vinic a doporučení pro místní podmínky

Ing. Š. Hluchý, Biocont Laboratory, Modřice
12.00 – 12.30 Křísek révový a chráněná zóna na GFD v ČR Ing. T. Růžička, ÚKZÚZ, Brno
12.30 – 13.30 Oběd
13.30 – 16.00 PIWI odrůdy  – aktuální stav, prezentace odrůd včetně řízené ochutnávky Karel Hanák
Ing. P. Pospíšil, Vinařství Veritas, Bošovice
Ing. I. Ludvíková, ÚKZÚZ, Brno
17.00 Společenský večer, raut s ochutnávkou vín (zámek Mikulov, Sala terrena )

 

Pátek 17.2.2017; 9.00 hod - školení 

Čas Téma Lektor
9.00 – 9.20 Scaphoideus titanus  (Křísek révový)  –  vektor x choroba, možnosti ochrany v ekologickém vinohradnictví Ing. J. Tancik, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

9.20 – 10.00

Fytoplazmové žloutnutí a červenání listů révy (Stolbur)  – zkušenosti s efektem zmlazení keřů Ing. P. Ackermann, Ekovín, Brno
10.00 – 10.45 Zhodnocení sezóny 2016 z hlediska ochrany rostlin Ing. Š. Hluchý, Ekovin, Brno
10.45 – 11.00 Přestávka
11.00 – 11.30 Vyhodnocení AEKO IP 2015 - 2016 - statistická data, zhodnocení dosavadních zkušeností z praxe  Ing. J. Makovský, PhD., MZe, Praha
11.30 – 12.00 Kontrola dodržování požadavků na používání POR v integrované produkci révy vinné – výsledky, zkušenosti  Ing. I. Martincová, ÚKZÚZ, Brno
12.00 – 12.30 Registrace vinic, novela zákona o vinohradnictví a vinařství Ing. R. Gruna, ÚKZÚZ, Brno
12.30 – 12.50 Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství

Ing. M. Prudil, Ph.D., ÚKZÚZ, Brno

12.50 – 13.10 ÚKZÚZ – úřední kontroly ekologických vinařů a hodnocení vzorků odebraných v rámci těchto kontrol Ing. M. Prudil, Ph.D., ÚKZÚZ, Brno
13.10 Ukončení školení, oběd
Kontakty:
Vít Nevěděl
602582589
vit.nevedel@svcr.cz
Obecné dotazy, vysvětlení
Markéta Nováková
602470345
marketa.novakova@svcr.cz
Dotazy k fakturaci, úhradám, případné změně termínu, apod.

S přáním krásného dne
Vít Nevěděl
projektový manažer Svazu

Svaz vinařů České republiky, z.s., Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, IČO: 48847488, DIČ: CZ48847488
mail: vit.nevedel@svcr.cz, mobil: +420 602 582 589;

http://www.svcr.cz/

 

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína