Vinaři chrání půdu a druhovou rozmanitost krajiny

Tisková zpráva. Jedněmi z nejvýznamnějších problémů, kterými přispívá současné zemědělství ke zhoršování kvality životního prostředí je devastace půdy a ztráta druhové rozmanitosti rostlin a živočichů zemědělské krajiny. Úrodná, zdravá půda je základní podmínkou naší důstojné existence. Stejně tak bohatství tisíců druhů rostlin a živočichů, kteří žijí či žili v naší krajině, zásadním způsobem ovlivňuje i kvalitu našeho života.

[POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI 22. ŘÍJNA NÍŽE]

Generální shromáždění OSN vyhlásilo v reakci na celosvětové dramatické ubývání úrodné půdy a neustálé snižování její kvality rok 2015 Mezinárodním rokem půdy. Stejně tak je ochrana půdy jednou z oficiálně deklarovaných priorit vlád řady evropských států, například Rakouska. V České republice, stejně jako v Německu je zatím, dle mínění obou partnerských ekologických vinařských svazů, ochraně půdy věnována jen okrajová pozornost. Vodní eroze ohrožuje více než 50 % ploch zemědělské půdy ČR. Další degradační faktory, jako je utužení půdy, její okyselování a znečištění cizorodými látkami negativně ovlivňují ještě větší podíl půd ČR, říká předseda Svazu Ekovín Dr. Ing. Milan Hluchý.

Stejně alarmující je i ztráta druhové rozmanitosti rostlin a živočichů zemědělské krajiny. Během posledních zhruba 70 let například zmizelo ze zemědělské krajiny zhruba 90 % druhů denních motýlů. Příčinou je především unifikace krajiny a plošné používání pesticidů. V důsledku těchto změn dochází i na zbývajících přírodních stanovištích k postupné ztrátě biodiverzity. Například ve Chráněné krajinné oblasti Pálava vyhynulo během posledních 100 let 35 % druhů denních motýlů.

Ekologicky a integrovaně hospodařící vinaři sdružení ve spolku Ekovín realizovali spolu s rakouskými kolegy z Vídeňského institutu Bioforschung a odborníky z německého Svazu Ecovin čtyřletý projekt Ochrana přírody ekologizací vinohradnictví, jehož cílem byl vývoj technologií chránících biodiverzitu vinic a jejich okolí a ochrana půdy vinic.

Zkušenosti získané v tomto projektu byly následně využity při formulování nového systému dotací ekologicky orientované Integrované produkce révy vinné. V režimu dotované a státem kontrolované Integrované produkce hospodaří na ploše asi 14.000 ha zhruba 700 vinařských podniků, přičemž dalších zhruba 100 vinařských podniků dnes hospodaří na ploše necelých 1.000 ha vinic v režimu ekologického vinohradnictví.

Podstatnou součástí obou ekologicky orientovaných vinařských technologií je podpora půdní úrodnosti výsevy druhově bohatých směsí bylin v meziřadí vinic a částečná (v IP), nebo úplná (v ekologické produkci) náhrada aplikací chemických pesticidů ekologickými prostředky. Tato opatření přináší již dnes hmatatelné pozitivní efekty jak v oblasti ochrany půdy (omezení eroze a utužení půdy, zvyšování obsahu humusu v půdě) tak v množství druhů rostlin a živočichů žijících ve vinicích a jejich okolí.

Během řešení tohoto projektu byly rovněž položeny základy intenzivní úspěšné spolupráce českých ekologicky hospodařících vinařů sdružených ve svazu Ekovín s nejstarším a největším evropským ekologickým vinařským spolkem – německým Svazem Ecovin. Pojem „trvalá udržitelnost“ byl v roce 1985 hlavní myšlenkou prvních pionýrů ekologického vinohradnictví v Německu. Již před konferencí OSN v Riu (1992) , věnované biodiverzitě, ekologičtí vinaři obraceli pozornost veřejnosti k otázkám biodiverzity. Dnes se setkáváme s pojmem udržitelnosti v mnoha oblastech našeho života. Jsme hrdí na to, že jsme již třicet let propagátory a realizátory této myšlenky, říká Ralph Dejeas, tajemník německého Svazu Ecovin.

Již více než pět let naše svazy velmi úzce spolupracují. Cílem je rozvoj moderních, životnímu prostředí přátelských technologií ekologického vinohradnictví a vinařství. S tímto cílem bylo uzavřeno mezi českým Svazem Ekovín a Německým svazem ekologických vinařů Ecovin strategické partnerství. Věříme, že spolu s německými kolegy máme šanci ještě efektivněji prosazovat ekologicky zodpovědné způsoby hospodaření, říká Milan Hluchý, předseda spolku Ekovín.

Kontakt:

Richter Tomáš

Tajemník spolku EKOVÍN

Mayerova 784,  66442 Modřice

mobil: +420737578081

richter@ekovin.cz |

Soubory ke stažení

Pozvánka na tiskovou konferenci 22.10.2015 (doc)
doc, 48128
Tisková zpráva (doc)
doc, 389632

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína